CIRCUITO de
WINDSURF
GALEGO

O Circuíto de Windsurf Galego / CWG, é un proxecto que nace da unión e ilusión dun grupo de persoas que pertencen a diferentes clubs de Windsurf en Galicia e con ganas de que se celebren competiciónsde Slalom e Ondas na nosa terra.

A idea é organizar entre 3 e 4 probas de Ondas en diferentes Spots e elaborar un ránking coa suma dos puntos obtidos en todas para que a final de ano haxa uncampión de Windsurf en Ondas. Da mesma maneira ocorrería na categoría deSlalom. É o primeiro ano que o poñemos en marcha, co tempo, poderiamos sumar máis probas.

Cada club tentará organizar unha proba de cada modalidade na súa zona. Por exemplo o Club Ferrolvento organiza unha proba de Slalom en Caranza enconxunto con outras probas de Raceboard e Fórmula dentro do Ferrol Windsurf Festival. Windsurf Galicia organizará unha proba de ondas na Lanzada. Por último o club Catro Ventos organiza unha proba de Slalom en Furnas e unha de Ondas en O Castro . Secret Spot? Si! Tamén pode haber unha sorpresa.

El Circuito de Windsurf Galego / CWG, es un proyecto que nace de la unión e ilusión de un grupo de personas que pertenecen a diferentes clubs de Windsurf en Galicia y con ganas de que se celebren competiciones de Slalom y Olas en nuestra tierra.

La idea es organizar entre 3 y 4 pruebas de Olas en diferentes Spots y elaborar un ranking con la suma de los puntos obtenidos en todas para que a final de año haya un campeón de Windsurf en Olas. De la misma manera ocurriría en la categoría de Slalom. Es el primer año que lo ponemos en marcha, con el tiempo, podríamos sumar más pruebas.

Cada club intentará organizar una prueba de cada modalidad en su zona. Por ejemplo el Club Ferrolvento organiza una prueba de Slalom en Caranza en conjunto con otras pruebas de Raceboard y Fórmula dentro del Ferrol Windsurf Festival. Windsurf Galicia organizará una prueba de olas en A Lanzada. Por último el club Catro Ventos organiza una pruba de Olas en O Castro y una de Slalom en Furnas. Secret Spot? Si! También puede haber una sorpresa.

EVENTOS

Loading...

NORMAS

No Circuíto de Windsurf Galego calquera evento das súas dúas modalidades pode ser convocada ao longo do ano sempre que os organizadores da proba consideren que as condicións son as adecuadas. Nunca se convocarán dúas probas da mesma modalidade no mesmo fin de semana.

A duracióndas probas poderá variar segundo estime a organización en función do número de asitentes ou da previsión meteorolóxica. Serán sempre na Fin de semana, a determinar pola organización se a un ou dous días.

Permítese a participación de persoas de fóra de Galicia, quedando estas fóra do ranking Galego. A organización de cada evento poderá esixir levar a publicidade dos patrocinadores do evento na vela.

Convocatoria
Alerta 1 - Agardando, polo de agora non navegamos...
Alerta 2 - Cada Luns con parte prometedor para o fin de semana, poñémonos en Alerta 2 e estaremos ollando á evolución da previsión.
Alerta 3 - Os Xoves e con en Alerta 2 comunícase antes das 22:00 se se procede á convocatoria. A decisión final comunícase a través de redes sociais e sitio web.

Formato de competición
Ondas
Haberá un xefe de xuices e un mínimo de 3 xuices por proba, sendo estes determinados pola organización e cun máximo de 6 xuices, chengando a ter un xuiz por participante e manga se a organización o considera oportuno.

1. O tempo e o numero de participantes por manga o decidirá a organización en función do número de participantes, establecendo un máximo de 6 participantes e un tempo inicial de 15 minutos.
2. Farase unha repesca despois das primeiras rondas, para que todos podan participar polo menos en dúas mangas e teñan máis posibilidades de chegar aos cuartos de final.
3. Darase o aviso acústico e visual ao comezo e final de cada manga. Os participantes da seguinte ronda han de estar en terra e preparados para axilizar a competición.
* Descartes: Só haberá descartes no caso de celebrarse as catro probas dentro do ano actual, descartando a de peor resultado para os puntos do ranking Galego.

Slalom

1. O percorrido é a elección da organización.
2. A elección do material e libre por participante
3. Se a organización o require deberase levar número na vela.
4. Os participantes que estean fíra de competición, non poden invadir o campo de regatas.
5. Darase o aviso acustico e visual ao comezo e final de cada manga, sendo preciso estar en terra e preparados os participantes da seguinte ronda para así axilizar a competición.

Puntuación
Para elaborar as clasificacións utilizamos un sistema onde se sumarán o total de puntos obtidos en cada proba e en relación ao posto conseguido. Ao final do circuíto haberá un gañador por cada modalidade.

En el Circuito de Windsurf Galego cualquier evento de sus dos modalidades puede ser convocada a lo largo del año siempre que los organizadores dela prueba consideren que las condiciones son las adecuadas. Nunca se convocarán dos pruebas dela misma modalidad en el mismo fin de semana.

La duración de las pruebas podrá variar según estime al organización en función del numero de asistentes o de la previsión meteorológica, serán siempre en Fin de semana, a determinar por la organización si a uno o dos días.

Se permite la participación de personas de fuera de Galicia, quedando estas fuera del ranking Gallego. La organización de cada evento podrá exigir llevar publicidad de patrocinadores de la prueba en la vela.

Convocatoria Alerta 1 - En espera, de momento no navegamos...
Alerta 2 - Cada Lunes con parte prometedor para el fin de semana, nos ponemos en Alerta 2 y estaremos alerta a la evolución dela previsión.
Alerta 3 - Los Jueves y en Alerta 2 se comunica antes de las 22:00 si se procede a la convocatoria. La decisión final se comunica a través de redes sociales y sitio web.

Formato de competición
Olas
Habrá un jefe de jueces y un mínimo de 3 jueces por prueba, siendo estos designados por la organización, pudiendo haber un máximo de 6 jueces, llegando a haber uno por participante y manga si la organización lo cree oportuno.

1. El tiempo y el numero de participantes por manga lo determinara la organización en función del numero de participantes, estableciendo un máximo de 6 participantes y un tiempo inicial de 15 minutos.
2. Se hará una repesca después de las primeras rondas, para que todos puedan participar al menos en dos mangas y tengan mas posibilidades de llegar a cuartos de final.
3. Se dará aviso acústico y visual del comienzo y final de cada manga, debiendo estar en tierra y preparados los participantes de la siguiente ronda para así agilizar la competición.
* Descartes: Solo habrá descartes en caso de celebrarse las 4 pruebas dentro del año actual, descartando la de peor resultado para los puntos del ranking Gallego.

Slalom

1. El recorrido es a elección de la organización.
2. La elección del material es libre por el participante.
3. Si la organización lo requiere se deberá llevar numero en la vela.
4. Los participantes que estén fuera decompetición no pueden invadir el campo de regatas .
5. Se dará aviso acústico y visual del comienzo y final de cada manga, debiendo estar en tierra y preparados los participantes de la siguiente ronda para así agilizar la competición.

Puntuación
Para elaborar las clasificaciones utilizamos un sistema donde se sumarán el total de puntos obtenidos en cada prueba y en relación al puesto conseguido. Al final del circuito habrá un ganador por cada modalidad.


Wave
10.000
8.000
7.000
6.000
4.000
2.000
17º 500
> 17º 200

Slalom
0,7
2
3
4
5
6
... ...

REXÍSTRATE

As preinscricións pódense facer ata o Venres antes de cada proba ou de anteman para o circuito completo tendo prioridade no caso de chegar a cubrir o cupo máximo de participantes por proba.
A inscrición por cada modalidade é de 20€ Non federados e 15€ os federados. O prezo para a inscrición ao circuito completo é de 40€ Non federados e 30€ os federados por cada modalidade.

INSCRÍBETE

Las preinscripciones se pueden hacer hasta el Viernes antes de cada prueba, o previamente para todo el circuito teniendo prioridad en caso de llegar a cubrir el cupo maximo de participantes de cada prueba.
La inscripción por cada modalidad son de 20€ No federados y 15€ federados. El precio para la inscripción al circuito completo es de 40€ No federados y 30€ federados por cada modalidad.

Loading...

RANKING

In progres...